EQ ASSET
  เพิ่ม ครุภัณฑ์   นำเข้า .CSV File   ดาวน์โหลด CSV Template   ดาวน์โหลด QR Code
ลำดับ เลขลำดับครุภัณฑ์ ลำดับหน่วยงาน ประเภทครุภัณฑ์ หน่วยงาน สภาพ สถานะตรวจนับ แก้ไขล่าสุด ตัวเลือก